Selman el- Auda- Činjenice o Poslaniku, s.a.v.s., o kojima nikada nismo razmišljali

0
60

Uzvišeni Allah je odabrao Muhammeda, s.a.v.s., i izdvojio ga među ostalim stvorenjima da njime okonča vjerovjesništvo, pa kaže: Ali je on Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik. (el-Ahzab, 40) Nakon toga ga je učinio uzorom za se ljude, kazavši:  Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor, za onoga ko se nada Allahu, Sudnjem danu i Allaha puno spominje. (el-Ahzab, 21)

Na osnovu svega, jasno je da je Poslanikov, s.a.v.s., život bio otvorena stranica svim ljudima koji su živjeli u njegovo vrijeme; i neprijateljima i prijateljima, i muškarcima i ženama, i starim i mladim, bliskim i udaljenim. Oni su znali najpreciznije detalje njegovog života i biografije, znali su njegove lične osobenosti i stvari iz javnog života. S druge strane, nisu mogli poznavati njegov privatni život pa su te stvari precizno i detaljno, prenosile njegove supruge. Na osnovu toga mi danas poznajemo sve elemente njegovog života u kući, prilikom jela i pića, na putovanjima i prilikom boravka u svome mjestu, u trenucima budnosti, spavanja i u postelji, čak i prilikom izvršenja fizioloških potreba. Mnogo je detalja iz života drugih poznatih ljudi koji su nam apsolutno nepoznati. Čak, ne znamo ni privatnost naših roditelja ili profesora od kojih stičemo znanje. Neću pretjerati ako kažem da o Poslaniku, s.a.v.s., znamo više nego što znamo o samim sebi. Naprimjer, mnogi od nas rade nešto ne osvrćući se i ne obazirući na to. Ukoliko mu to spomenemo, vrlo često će kazati: ‘Pa ja nisam obratio pažnju na to.’ Često će se kolebati i sumnjati da li je uopće to uradio što mu se pripisuje. Ali, s druge strane mi pred sobom imamo siru Allahovog Poslanika, iščitavamo je i saznajemo detalje njegovog života, detalje života našega vođe, imama i uzora.

Uzvišeni Allah je učinio da Poslanikova, s.a.v.s., sira bude zapisana i zapamćena do detalja. Kada čitate neko djelo koje govori o Poslanikovim osobinama, poput Tirmizijeve knjige eš-Šema’il el-Muhammedije ili njenog sažetka koji je uradio šejh Albani, vidjet ćete da ona obiluje detaljima o njemu. To ide dotle da govore o broju sijedih dlaka u njegovoj kosi ili bradi. Enes, r.a., je kazao: U kosi i bradi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., izbrojao sam samo četrnaest bijelih dlaka.[1]  U drugoj verziji hadisa stoji: U kosi i bradi nije imao ni dvadeset bijelih dlaka.[2] U još jednoj verziji ovog hadisa stoji: Uzvišeni Allah je uzeo dušu Svome Poslaniku, s.a.v.s., a nije ga obrukao sjedilom. Kada je Poslanik, s.a.v.s., preselio u njegovoj kosi i bradi nije bilo trideset sijedih dlaka.[3]

Vidite, čak je i broj Poslanikovih, s.a.v.s., sijedih dlaka zabilježen i zapisan. Štaviše, zapisano je i gdje su se nalazile.

ad

Jedan od najljepših aspekata Poslanikove, s.a.v.s., plemenite sire jeste što je Uzvišeni Allah učinio uzorom za sve ljude.  Uzvišeni Allah je čuvanjem, bilježenjem i prenošenjem Poslanikove sire na ovakav način, koji nema premca, postavio nepobitne dokaze i argumente ispravnosti vjerovjesništva. Učenjaci i historičari muslimana su pridavali nemjerljivu pažnju bilježenju i očuvanju Poslanikove, s.a.v.s., biografije i u tim djelatnostima pretekli su ostale ljude. Čak nema ni prostora da se usporedi trud koji su uložili naši učenjaci sa onim što su radili drugi narodi i zajednice na polju zapisivanja biografija njihovih vjerovjesnika i poslanika. Ako upitate, naprimjer, Jevreje, o Musa, a.s., oni će vam kazati neke informacije koje nemaju nikakvog potkrijepljenja niti lanca prenosilaca. S druge strane, učenjaci islama su sa najpreciznijim lancima prenosioca  zabilježili najpreiznije detalje Poslanikovog, s.a.v.s., života. Vodili su računa o prenosiocima i detaljno poručili njihove biografije, tako da se u knjigama džerha i ta’dila, nauke koja se bavi ravijama, nalaze imena pet stotina hiljada ljudi. Učenjaci toga vremena nisu imali kompjutere, kao ni druga sredstva za pisanje i bilježenje, već je njihov stupanj u pamćenju i preciznom prenošenju dostigao vrhunac. U mnogim stvarima su, čak, pretekli savremena tehnološka sredstva. Sve to su radili i toliki su trud ulagali kako bi sačuvali Poslanikovu, s.a.v.s., biografiju i uputu.

Uzvišeni Allah je za časnu misiju odabrao poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i očistio njegovu nutrinu i vanjštinu, njegove riječi i djela.

Dok čitamo njegovu biografiju, opažamo da cjelokupna biografija Allahovog odabranika poziva u ljubav prema njemu, s.a.v.s. Dok čitaš detalje o njegovom izgledu, pojavi, kosi, licu, ljepoti, odjeći, držanju, osjećaš kako u tvome srcu raste ljubav prema njemu, a imanski duh jača snagu i uvjerenje.

Druga pojava koja kod nas izaziva divljenje je njegov moral, karakter i odnos prema ljudima. Svako Vjerovjesnikovo, s.a.v.s., svojstvo poziva u ljubav prema njemu. Zbog toga je i ljubav prema njemu jedan od znakova vjerovanja. Uvjet ispravnosti drugog dijela šehadeta kojim svjedočimo da je Muhammed, s.a.v.s., Allahov poslanik jeste da osjetimo u srcu iskrenu i čistu ljubav prema ovom plemenitom Poslaniku, s.a.v.s.

Nema sumnje da se ljubav prema Poslaniku, s.a.v.s., povećava i raste dok iščitavamo plemenitu Poslanikovu biografiju. Bilo bi divno kada bi svako od nas dnevno iščitavao jedan dio Poslanikove, s.a.v.s., biografije. Trebali bismo odabrati neke knjige o Poslaniku i iščitavati ih s vremena na vrijeme. Na taj način bismo osnažili našu vezu sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. Tako tvoje slijeđenje Poslanika, s.a.v.s., ne ostaje samo na riječima, već ti živiš sa Poslanikom, proživljavaš različite etape i postupke u njegovom životu. Naučit ćeš puno od njege, iz njegovog života i situacija koje je proživljavao.

Mnogo današnje omladine, pod utjecajem raznih sredstava informisanja, poput satelitskih kanala, interneta, društvenih mreža, poznaje život brojnih umjetničkih zvijezda ili sportskih junaka. Tragaju za informacijama o njima i prate sve ono što se objavi, čak teže i slijediti ih. Nije čudo da vidiš djevojku, koja potiče iz dobre i pobožne porodice, ali kada je pogledaš; njen izgled, odjeću i pojavu, njenu frizuru i postupke, čak i njen govor, način govora i riječi koje ponavlja, primijetit ćeš da oponaša neku glumicu, umjetnicu ili TV voditeljicu, koju je vidjela na TV ekranu i pomislila da će se njena ličnost ostvariti kroz oponašanje ove osobe koja joj se sviđa. Ovo je stanje velikog broja muslimanske omladine.

Naša obaveza je da našu omladinu odgojimo i vratimo im vezu sa našom historijom, a posebno s Poslanikovom sirom. Kada bismo mi našoj djeci i omladini prezentirali ispravno i adekvatno Poslanikovu, s.a.v.s., siru, oni nikada ne bi tragali za alternativnim uzorom.

Ko god čita Poslanikovu, s.a.v.s., biografiju, osjetit će njegovu jednostavnost i oprost. Uzvišeni Allah mu kaže: Reci: ‘Ne tražim od vas nikakve nagrade i ja nisam izvještačen. (Sad, 86) U njegovoj siri nije bilo izvještačenosti, nije bilo poteškoća i otežavanja. Ukoliko čitamo biografije nekih velikana i naučnika, možemo primijetiti da su postavili određene programe za koje čovjek, čitajući, stiče dojam da ih ne može realizirati i slijediti. Ali, dok čitaš Poslanikovu, s.a.v.s., biografiju, osjećaš njenu bliskost i svoju sposobnost da je slijediš i ugledaš se na njegov život.

Pročitao sam brojne biografije brojnih ljudi i učenjaka. Pročitao sam biografije četverice imama, onda drugih velikana islama, ashaba, tabiina i gdje svaki od njih posjeduje visoko mjesto u određenoj sferi, ali kada pročitaš biografiju ovog alima, osjetiš da između tebe i njega postoji neka barijera i poteškoća, osjetiš da ga ne možeš slijediti u mnogim stvarima iz njegovog života. Ali kada pročitaš biografiju Allahovog Poslanika, s.a.v.s., onda osjetiš kako ti je bliska, lahka za sprovođenje i implementaciju. Svaki čovjek se može ugledati na njega i njegovu biografiju. Ona nije samo za određenu grupu ljudi ili određen društveni sloj.

Vladar u Poslanikovoj, s.a.v.s., siri može pronaći primjere pravednosti, samilosti i skrušenosti, primjere čuvanja tuđih prava i imetka, zaštite slabašnih i potlačeni i adekvatno postupanje u društvu.

Učenjak u njegovoj biografiji nalazi način širenja i dostavljanja znanja ljudima.

Daija se uči strpljivosti na svim iskušenjima koja ga mogu zadesiti i dostavljanju svoje misije i glasa drugim ljudima.

Otac u njegovoj biografiji  nalazi način kako da postupi sa svojom djecom u svim fazama, situacijama i okolnostima.

I muž također u njegovoj biografiji nalazi primjere postupanja i ophođenja sa svojom suprugom kao i način prevazilaženja problema sa kojima se susretne u braku. Supruga, također, u Poslanikovoj, s.a.v.s., biografiji nalazi smjernice i upute, kao i njegovu komunikaciju sa suprugama, što joj pomaže u komunikaciji sa svojim suprugom.

Također, i bogat i siromah, i zdrav i bolestan, i putnik i osoba koja je u svome mjestu, i pobjednik i poraženi, svi oni u Poslanikovoj biografiji  nalaze ono što je posebno za njih potrebno. Poslanik, s.a.v.s., je prošao kroz sve ove faze i iskusio puno toga u životu. U svakoj situaciji bio je primjer Allahovog pokornog roba, koji je bio uzor drugim ljudima.

Ovaj Poslanik, koji nije znao čitati i pisati je poslan kao blagodat Uzvišenog Allaha i Njegova milost, kao što Uzvišeni Allah kaže: A ti si poslan kao milost svjetovima. (el-Enbija, 107) Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije milost samo za muslimane. Nije milost samo za jednu grupu ljudi, ili narod poput Arapa. On je sa istinom, uputom i svjetlošću milost za sve svjetove. Zaustavio je prolijevanje krvi, zaštitio ljudska prava i ljudima donio svakoliko dobro. Sve ovo se dogodilo zbog Allahovog dobra, a onda zbog vjerovjesničke misije Muhammeda, s.a.v.s.

Ovaj narod, koji nije praktikovao i znao čitati i pisati, niti računati je izgradio jednu od najvećih civilizacija. Iščistio je civilizacije prijašnjih naroda i tako čiste ih predao čovječanstvu. Svijet je svjedočio veličanstvenim osvajanjima koja nisu bila poput osvajanja imperija koje su sa sobom  nosila nasilje i nepravdu. Muslimanska osvajanja bila su utemeljena na milosti, osvajali su srca prije gradova:

Poslanik uzvišenosti, dobrote, dobra i upute

U svakoj rečenici slave tvoje ime je subjekt.

 

Autor: Selman el-Auda

Izvor: IslamBosna.ba

[1]  Bilježe ga Abdurrezzak (20185), imam Ahmed (12713), Abd b. Humejd (1243), Ibn Hibban (6293), Pogledati: Muhtesaru eš-šema’il (31).

[2]  Bilježe ga Abdurrezzak (6786), Ahmed (11983, 12348, 12523, 12943, 13543), Buhari (3547, 3548, 5900), Muslim (2347), Tirmizi (3623), Ibn Hiban (2387) i Taberani u el-Evsatu (328).

[3]  Bilježi ga Ahmed (12496).Islam PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.