Menstruacija u svjetlu medicine i islama: Kako razlikovati menstruaciju od istihaze?

0
339

Cartoon of woman teacher in hijab. | Premium Vector

U islamu je posvećena velika pažnja razlici između menstruacije i istihaze. Razlog tome je što su za njih vezani različiti vjerski propisi. Žena koja ima menstruaciju ne klanja, ne posti, na tavafi, ne uči Kur'an, ne ulazi u džamiju, ne smije spolno općiti. Žena sa istihazom čini sve ovo izuzev spolnog općenja koje neki pravnici zabranjuju. Među njima su En-Nuhai i El-Hakem. Imam Ahmed je rekao: “Muž joj ne prilazi u periodu istihaze, osim u slučaju da se odulji…” S druge strane ga većina pravnika dozvoljava bez rezerve. Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: “Namaz je važniji – pa ako je ženi sa istihazom dozvoljeno klanjati, zašto joj ne bi bilo dozvoljeno spolno općiti kad je namaz važniji od spolnog odnosa.”

Za vrijeme Poslanikova, s.a.v.s., života, nekoliko žena je imalo istihazu, među njima i Hamna bintu Džahš. Neki kažu da su sve Džahšove kćeri imale istihazu, među njima i majka vjernika Zejneba bintu Džahš koju je Allah, dželle šanuhu, iznad sedam nebesa vjenčao za Poslanika, s.a.v.s.. Već ranije smo spomenuli hadis Fatime bint Ebi Humejs, koja je došla da upita Poslanika, s.a.v.s., o svojoj istihazi te joj je on, s.a.v.s., pojasnio razliku između menstruacije i istihaze. Rekao joj je da je krv manstruacije crna i prepoznatljiva. Također joj je rekao da kod pojave krvi broji onoliko dana kolika joj je bila uobičajena menstruacija i da dane preko toga računa istihazom. “To nije menstruacija, nego krv iz vene. Neka čeka onoliko dana koliko joj inače traje menstruacija, a zatim neka se okupa i klanja.”

Spomenuli smo i riječi dr. Dodžalda Birda u djelu “Priručnik o ženskim bolestima i porodiljstvu” i njegov opis krvi menstruacije kao crne a da svijetlo crvena krv nije menstruacija. Također smo spomenuli njegove riječi da se žene međusobno razlikuju po pitanju dužine trajanja menstruacije, i da ono što pređe uobičajeni period kod svake žene ponaosob, nije prirodno.[1] Vidljivo je da se njegove riječi potpuno slažu sa hadisom Poslanika, s.a.v.s., s tim što je Poslanik, s.a.v.s., još dodao opis krvi menstruacije prema njenom specifičnom mirisu, što liječnici nisu spomenuli.

Islamski učenjaci su posvetili veliku pažnju preciznom određivanju svojstva istihaze, da bi je tako mogli razlikovati od menstruacije. Kao podlogu za svoje istraživanje uzeli su hadise Poslanika, s.a.v.s… Istraživali su prirodu žena u različitim područjima i došli do rezultata do kojih nije došla ni savremena medicina. Spomenut ćemo njihova pojašnjenja razlika između menstruacije i istihaze. To ćemo prikazati u tabeli radi lakšeg korištenja i stoga što je nepoznavanje propisa jako zastupljeno, naročito onih vezanih za menstruaciju.

Veoma je važno napraviti razliku među njima zbog propisa vezanih za namaz, post, tavaf, učenje Kur'ana, spolni odnos, ulazak u mesdžid…

Tabelarni prikaz razlike između menstruacije i istihaze

OSOBINA MENSTRUACIJA ISTIHAZA
BOJA Sve boje krvi, počevši od crne, preko tamno crvene, svijetlo crvene, mutne do žute, mogu se računati krvlju menstruacije. Ovo je mišljenje Šafijske pravne škole. I kod drugih mezheba su slični opisi. Krv istihaze može biti samo svijetlo crvene boje.
MIRIS Posjeduje specifičan miris Nema posebnog mirisa
GRUŠANJE Ne gruša se Gruša se odmah nakon izlaska
NAJKRAĆA

MENSTRUACIJA

Kod imama Malika, najkraća men­struacija je jedan iscjedak. Kod Ebu Hanife, Ebu Jusufa, Muhammeda i Imama Es-Sevrija, najkraća men­struacija je tri dana, A kod Šafija i Hanbelija dan i noć. Ako menstruacija potraje manje od jednog dana i noći, Hanbelije i Šafije je ne smatraju menstruacijom nego istihazom. Hanefije su mišljenja da je najkraća menstruacija tri dana, dok kod Imama Malika nema ograničenja za najkraću menstruaciju.
NAJDUŽA

MENSTRUACIJA

Kod Hanefija najduža menstruacija traje deset dana, pa kad pređe ovu granicu, računa se istihazom. Kod ostalih mezheba najduža menstru­acija se računa 15 dana. Krvarenje koje ne pređe 15 dana kod Šafija, Hanbelija i Malikija se računa men­struacijom bez obzira na količinu i boju. Ako krvarenje traje duže od deset dana, ono što je preko deset, Hanefije smatraju istihazom. Kod Hanbelija, Malikija i Šafija, krvarenje nakon 15 dana se smatra istihazom. Oni su to detaljno obrazložili, a mi ćemo u slijedećoj tabeli spomenuti podjelu prema Šafijskom mezhebu.
DAN KRV,

DAN ČISTOĆA

Ako žena vidi jedan dan krv, a drugi čisto, a još uvijek nije prešlo 15 dana, prema odabranom šafijskom mišljenju, sve se računa menstruacijom. Prema drugom mišljenju se krv računa menstruacijom a čistoća čistoćom. Prema imamu Maliku je krv menstruacija, pa makar i jedan trenutak, a kad se prekine računa se čistoćom. Ako se krv ponovo vrati, onda je to menstruacija. Hanefije su mišljenja da ako žena vidi dan krv, a dan čistoću, a nije prošlo deset dana, sve se računa u menstruaciju. Hanbelije su istog mišljenja kao i Malikije s tim što je u njih najkraća menstruacija dan i noć. 1 .Specifičnost prvog iscjetka:

a to je ono s čim je započela menstruacija. Žena to treba razlikovati prema jačini krvarenja. Kada otpočne krvarenje, sustegnut će se od svega od čega se susteže žena sa menstruacijom dok se ne napuni 15 dana. Kada prođe 15 dana računa se istihazom. Može odrediti period menstruacije prema jačini krvarenja. Jako krvarenje je menstruacija pod uslovom da nije kraće od dana i noći, ni duže od 15 dana. Slabo krvarenje je istihaza pod uslovom da ne traje kraće od najkraćeg perioda čistoće. Ako nije ispunjen jedan od uslova, onda je njena menstruacija dan i noć, a ostalo se računa istihazom.

DAN KRV, DAN ČISTOĆA 2)  Neodređen početak: U tom

slučaju susteže se 15 dana, a ako prođe 15 dana, onda je njena naredna menstruacija dan i noć a sve što je preko toga računa se istihazom.

3)Uobičajen specifičan početak:

tj. kod koje je prepoznatljiv i uobičajen početak i razlika između jakog i slabog krvarenja. Na njoj je da se susteže 15 dana pa ako pređe 15 dana jako krvarenje se računa menstruacijom a slabo istihazom.

4)Uobičajeno ali ne i specifično:

Žena koja zna uobičajenu dužinu menstruacije ali ne razlikuje jako krvarenje od slabog sustegnut će se od svega od čega se susteže žena sa menstruacijom dok ne napuni 15 dana. Ono što pređe broji se istihazom. Sljedećeg mjeseca će se držati svog uobičajenog perioda menstruacije, pa kada prođe taj period, ostalo će računati istihazom.

ČISTOĆA Većina pravnika se slaže da je najkraći period čistoće između dvije menstruacije 15 dana, a da najduži nema ograničenja. Ovo je mišljenje Šafija, Malikija i Hanefija. Kod Hanbelija je najkraći period čistoće 13 dana.
DONJA GRANICA POJAVE PRVE MENSTRUACIJE Donja granica pojave prve menstruacije kod žene je devet godina prema mišljenju Malikija, Šafija i Hanbelija, a kod Hanefija sedam godina. Krv koja se pojavi prije devet godina kod Malikija, Šafija i Hanbelija se smatra istihazom ili nečistom krvlju. Kod Hanefija krv koja izađe prije sedam godina računa se istihazom.
KRVARENJE

NAKON

MENOPAUZE

Šafije su mišljenja da žena može dobivati menstruaciju dok je živa. Hanbelije ograničavaju menopauzu na 50 godina, pa ako se pojavi krv nakon toga, smatra se istihazom.

Hanefijska pravna škola menopauzu ograničava na 55 godina osim u slučaju da je krvarenje jako kao i menstruacija, tada se smatra menstruacijom. Malikije su mišljenja da se žena treba obratiti specijalisti u godinama između 50 i 70 a preko 70 godina je istihaza

I medicina je na stanovištu da žena ima određenu dob kad prestaje dobivati menstruaciju. To je uglavnom između 45-55. godine i rijetko se kad krvarenje pojavi nakon ove dobi. Nesumn­jivo je da se mora istražiti uzrok krvarenja nakon ove starosne dobi, naročito ako je krvarenje prestalo prije mnogo vremena a onda se vratilo. Najopasniji uzrok pojave krvarenja je rak.
OSOBINA MENSTRUACIJA ISTIHAZA
KRVARENJE U TRUDNOĆI Šafije kažu da ako trudnica vidi krv, makar i u vrijeme kad inače ne dobiva menstruaciju, smatrat će je menstruacijom pod uslovom da ne traje kraće od dana i noći i duže od petnaest dana, čak i ako krv ima drugačije osobine od krvi koja je izlazila prije trudnoće. Šafije i Malikije zastupaju mišljenje da trudnica može dobivati menstruaciju od prvog do zadnjeg mjeseca trudnoće. Krvarenje se računa menstruacijom ako ispunjava njene uslove. Kod Hanefija i Hanbelija svaka krv koja se pojavi kod trudnice smatra se istihazom.

Neki učenjaci su odredili starost trudnoće do koje se može dobivati menstruacija kao npr. dok se plod ne počne micati ili dok se ne napuni 40 dana od početka trudnoće.

KRVARENJE U TRUDNOĆI Malikije su mišljenja da trudnica može dobiti menstruaciju. A ako trudnica vidi krv nakon dva mjeseca trudnoće, njeno trajanje će ograničiti na 20 dana ako krvarenje potraje toliko. Ova granica se proteže do šestog mjeseca trudnoće. Ako se krv pojavi nakon šestog mjeseca trudnoće onda će menstruacijom smatrati 30 dana tog krvarenja ako potraje toliko. Ako vidi krv u prvom i drugom mjesecu, računaće             menstruacijom uobičajeni period prije trudnoće.

Prema mišljenju Hanefija i Hanbelija, trudnica ne može dobivati menstruaciju.

Ako se pomognemo medicinskim podacima, vidjet ćemo da plod tek nakon trećeg mjeseca trudnoće potpuno ispuni šupljinu materice. Tako da cijepanje i izlazak dijela ovojnice (dio koji inače izlazi sa krvlju menstruacije) ovu krv čini veoma sličnom krvi menstruacije. Uprkos rijetkosti ovakve pojave, ona bi se zbog svojih osobina mogla definisati kao menstruacija pod uslovom da se to zbilo u prva tri mjeseca trudnoće.*

Svako krvarenje poslije toga je posljedica povrede placente i ono se preobražava u krv kojoj slijedi pobačaj, bez obzira

na to je li pobačeni zametak potpun ili ne. Ako je zametak potpun, u tom slučaju nema sumnje da se ta krv smatra nifasom. Allah najbolje zna.**

*     Ovo je mišljenje autora.

** Na svakih stotinu žena, 0,5% dobija menstruaciju u prvim mjesecima trudnoće tj. od svakih hiljadu pet žena.


[1]Medicina nije odredila donju granicu dužine trajanja menstruacije i smatraju da je normalni i najčešći period između tri i sedam dana. Ako pređe deset dana, većina liječnika to smatra bolešću i preporučuju liječenje, kao i utvrđivanje uzroka prije liječenja. Mjesečni ciklu*smatraju normalnim ako period menstruacije i čistoće zajedno traju 28 dana, ili dan-dva manje ili više od toga. Ako je manji od 24 dana smatra se patološkim stanjem i preporučuje utvrđivanje uzroka i liječenje. Liječnici s oprezošću prilaze liječenju krvarenja zrele žene u neuobičajenom periodu jer je ono simptom bolesti organizma žene ili njenog genitalnog aparata. Ovakvi slučajevi zahtijevaju vrlo precizna ispitivanja.

Odlomak iz knjige: STVARANJE I RAZVOJ ČOVJEKA U SVJETLU MEDICINE I KUR'ANA

Autor: Muhammed Ali El-Bar

Prijevod: Mevlida Zajimović
Visoko, 2007. godina

Obrada: Akos.bA

Izvor: akos.baIslam PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.